آموزش کاکورو (چالشی)

سرنخ 16 با 2 خانه، باید 7 و 9 باشد، پس خانه‌ها را با احتمالات پر می‌کنیم.

بعدی>
 
 
13
 
10
 
 
8
 
3
 
 
27
 
12
11
 
7
 
8
24
5
 
27
26
 
16
 
 
9
12
12
 
 
11
21
30
39
 
 
17
 
10
 
 
6
10
12
 
8
18
 
10
 
7
 
13
 
14