آموزش کاکورو (مقدماتی)

منحصر به فردهای متقاطع: 3 در 2 و 4 در 2 فقط یک عدد مشترک دارند -- 1.

بعدی>
     
 
4
 
11
   
 
29
 
13
 
 
3
4
4
 
10
10
 
15
 
17
24
4
 
22
7
   
3
10
16
30
 
 
4
18
17
4
 
9
 
8
25
 
8
16
4
 
23
 
12
 
 
16